Polityka Prywatności

Polityka Prywatności AfisPro.com

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o  przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe

2. Korzystanie z Witryny jest dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki Prywatności.

3. Użyte w Polityce Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:
a) Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę,
b) Administrator - administratorem danych jest AfisPro.com
c) Witryna - strona internetowa pod adresem AfisPro.com
d) Polityka Prywatności - niniejszy dokument.

4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Witryny.

 § 2
Administracja Danych Osobowych

 1. Dane, w tym dane osobowe, to informacje pozyskane za pomocą formularzy od Użytkownika, pozostawione w trakcie wizyty w witrynie.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta profilowego na AfisPro.com. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości rejestracji na naszej stronie.

3. Dla prawidłowego funkcjonowania usługi, zbieramy dane podane w formularzu rejestracyjnym. Są to dane, takie jak:
a) adres email;
b) Unikalna Nazwa Użytkownika, będąca loginem (może to być imię i nazwisko będące danymi osobowymi lub też dowolna nazwa niestanowiąca takich danych ). Login jest stały i nie podlega zmianie. Można go jedynie usunąć wraz z profilem;
c) Twoja Nazwa, nie będąca loginem, pod którą będziesz wyświetlany(a) innym użytkownikom (może to być imię i nazwisko będące danymi osobowymi lub też dowolna nazwa niestanowiąca takich danych).
d) Preferencje dotyczące konta osobistego - dodatkowe informacje o Tobie, nie będące obowiązkowe, zawarte w zakładce profilu. W większości przypadków użytkownicy mają także kontrolę nad tym, kto jest w stanie wyświetlić konkretny element treści profilu, ograniczając widoczność w poszczególnych polach tylko znajomym,

4. Strona jest skanowana pod kątem potencjalnego złośliwego oprogramowania i luk w zabezpieczeniach witryny dlatego Adres IP, identyfikator, nazwa, próby logowania oraz wprowadzane zmiany są warunkowo rejestrowane w celu sprawdzenia szkodliwej aktywności i ochrony witryny przed określonymi rodzajami ataków. Przykłady warunków występujących przy rejestrowaniu obejmują próby zalogowania, żądania wylogowania, żądania podejrzanych adresów URL, zmiany zawartości witryny i aktualizacje haseł. Informacje te są przechowywane przez 60 dni.

5. Twój adres email traktowany jest jako dane poufne i nie jest widoczny dla innych użytkowników.

6. Korzystając z formularza kontaktowego, również konieczne jest podanie adresu email oraz Twojej nazwy, w celu prawidłowego odbioru wiadomości oraz możliwości odpowiedzi na nią, przez administratora AfisPro.com.

7. Treść wiadomości prywatnych podczas używania wewnętrznego komunikatora  jest widoczna tylko dla nadawcy i odbiorców wiadomości. Z wyjątkiem administratorów witryny, którzy również mogą mieć do nich dostęp. Prywatna treść wiadomości nigdy nie jest widoczna dla innych użytkowników lub odwiedzających witrynę.

8. W przypadku, gdy dobrowolnie udostępnisz swoje dane osobowe, zamieszczając je w treści posta, podając np. swój adres firmy, swoje imię i nazwisko lub swój numer telefonu, jedyną forma przetwarzania tych danych z naszej strony będzie upublicznienie ich za Twoją wyraźną zgodą na naszej stronie, oraz w przypadkach naruszenia zasad określonych w regulaminie, usunięcie ich. Nie prowadzimy rejestru tych danych oraz nie prowadzimy na nich innych działań.
Aktualizacje aktywności utworzone w profilu użytkownika są publicznie widoczne.

9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administratorzy witryny mają możliwość czytać i edytować wszystkie dane profilu wszystkich użytkowników.

11. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO)
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie na Witrynie,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

12. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail rav.g@op.pl lub poprzez zakładkę kontakt, znajdującą się w stopce witryny.

13. Zastrzegamy sobie prawdo do przetwarzania Twoich danych do czasu cofnięcia zgody.

14. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

15. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

16. Każdy zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili sprawdzić jakie dane są przetwarzane w ramach konta na AfisPro.com. Sprawdzenie odbywa się po przez wejście w ustawienia profilu, wybranie zakładki export data oraz kliknięcie przycisku, który prześle wszystkie przetwarzane dane na podany adres mail.

17. W przypadku utworzenia konta za pomocą logowania przez facebook, informacje takie jak nazwa użytkownika oraz email zostają zaczerpnięte na potrzeby prawidłowego utworzenia profilu na AfisPro.com zgodnie z zasadami działania facebook.com oraz traktowane zgodnie z postanowieniami prezentowanej polityki prywatności a także reguaminu AfisPro.com

 § 3
Ochrona Danych Osobowych

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny.

3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dokładamy wszelkich starać aby dane osobowe, były zabezpieczone w jak najwyższym stopniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz etycznymi.

4. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

7. Administrator może powierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Powierzenie odbywa się do podmiotów takich jak: lh.pl

8 Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO  i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

9. Oświadczamy, że:
a) przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie odwiedzającego witrynę, dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na nas prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
b) zapewniamy, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
d) przestrzegamy warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,

10. Jeśli przesyłasz zdjęcia na naszą stronę internetową, powinieneś unikać przesyłania zdjęć z wbudowanymi danymi lokalizacji (EXIF GPS). Inni użytkownicy mogą pobrać i wyodrębnić dane dotyczące lokalizacji z obrazów na stronie internetowej.

 Pamiętaj !

 Dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy   tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. Zawsze masz prawo dostępu do swoich danych, by zobaczyć jakie Twoje dane przetwarzamy oraz ich   usunięcia. Wystarczy, że napiszesz na rav.g@op.pl lub bezpośrednio w zakładce „kontakt”.

 § 4
Ogólne Informacje o cookies

1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Witryny. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność witryny i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Cookies gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Narzędzia analityczne korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.

4. Każda osoba przeglądająca witrynę powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.

 § 5
Jak Wykorzystywane są cookies

 1. Na naszej Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

2. Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz treść, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

3. Używamy pliku cookie, aby wyświetlać komunikaty o sukcesach i niepowodzeniach zalogowanym użytkownikom, w odpowiedzi na określone działania, takie jak dołączenie do grupy. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i są usuwane natychmiast po załadowaniu następnej strony. Używamy plików cookie w katalogach grup, członków i aktywności, aby śledzić preferencje użytkownika. Te preferencje obejmują ostatnio wybrane wartości menu sortowania i filtrowania, a także informacje o paginacji. Te pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych i są usuwane po 24 godzinach

4. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

5. Podmioty trzecie takie jak usługodawca, zajmujący się  analizą ruchu w sieci (Google Analytics), i bezpieczeństwem ( zabezpieczenie antyspamowe ),  mogą wykorzystywać cookies, sygnalizatory www, narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat Twojej wizyty w Serwisie.

6. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć Twoją aktywność w naszym Serwisie z kontem, które posiadasz w ich portalach (np.Facebook, Twitter lub Google+). Dlatego prosimy, abyś przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznał się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

 § 6
Usuwanie Cookies

 Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies.  Google Chrome jest to: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB