Regulamin

Regulamin Korzystania z AfisPro.com

Witamy na AfisPro.com

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, ze strony AfisPro.com oraz dostępnych w jej ramach funkcji, narzędzi i usług.

Staramy się ciągle ulepszać naszą stronę, tak aby była jak najlepszym miejscem, działającym na jasnych oraz uczciwych zasadach.

Jeżeli masz jakieś sugestie, napotkałeś(aś) niejasności lub sprzeczności w tym dokumencie, zachęcamy do kontaktu i dzielenia się swoimi uwagami.

Będziemy bardzo wdzięczni jeżęli zechcesz dołożyć choć niewielką cegiełkę pod rozwój Naszej strony, czyniąc korzystanie z AfisPro.com jeszcze przyjemniejszym.

§ 1
Cel istnienia strony

1. Celem Naszej strony jest umożliwianie użytkownikom budowania społeczności w celu nawiązywania współpracy, polegającej na wzajemnym wspieraniu swojej twórczości.

2. Dzięki AfisPro.com, użytkownicy mają możliwość promować swoje linki partnerskie, strony internetowe oraz inne treści zamieszane w internecie, których są autorami (lub są do nich odpowiednio uprawnieni).

3. Dzięki AfisPro.com, ilekroć wejdziesz w strony opublikowane przez innych twórców za pośrednictwem naszej strony, tyle razy zaprosisz innych twórców do siebie.

§ 2
Warunki korzystania z usługi

2.1. Rejestracja konta użytkownika

1. Rejestracja na naszej stronie jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich. Dlatego też na AfisPro.com konto profilowe może założyć każdy, kto pozytywnie przejdzie proces rejestracji. Aby było to możliwe konieczne do tego jest zapoznanie się z warunkami polityki prywatności i niniejszego regulaminu, zaakceptowanie ich w formularzu rejestracyjnym oraz potwierdzenie adresu e-mail.

2. Dla jednego adresu email, może być zarejestrowane tylko jedno konto profilowe.

3. Informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym powinny być zgodne z prawdą a cały formularz powinien być wypełniony w sposób kompletny, co wiążę się z koniecznością wypełnienia wszystkich zawartych w nim pól, oznaczonych jako „wymagane”.

4. Po pozytywnym przejściu rejestracji użytkownik ma prawo korzystać ze swojego konta w ramach AfisPro.com w sposób spersonalizowany i unikalny dla siebie, tak aby nie czynić szkody innym użytkownikom strony, w sposób nie naruszający niniejszego regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. W przypadku utworzenia konta za pomocą logowania przez facebook, procer standardowej rejestracji zostaje pominięty, jednak informacje takie jak nazwa użytkownika oraz email zostają zaczerpnięte na potrzeby prawidłowego utworzenia profilu na AfisPro.com zgodnie z zasadami działania facebook.com.

2.2 Publikowanie Treści i korzystanie z nich.

1.  Każda zarejestrowana osoba na „ścianie aktywności” swojego profilu ma możliwość udostępniać treści w postaci tekstów, grafik, filmików lub linków.

2. Treści opublikowane na „ścianie aktywności” widoczne są dla innych użytkowników serwisu, bez względu na to, czy został nawiązany z nimi kontakt przez dodanie go do swojej grupy znajomych.

3. Publikowanie treści powinno odbywać się w sposób nie naruszający zasad obowiązujących na AfisPro.com, powszechnie obowiązującego prawa oraz dobra innych użytkowników.

4. Treści zamieszczone na AfisPro.com mogą być dowolnie edytowane, zmieniane lub usuwane przez użytkownika, który je opublikował.

5. Użytkownicy mają możliwość wchodzenia w dowolny odnośnik zamieszczony przez innych użytkowników, dostępy na „ścianie aktywności”

6. Działania takie jak wyświetlenie profilu innego użytkownika oraz klikniecie linku opublikowanego przez innego użytkownika są monitorowane.

7. Monitorowanie oznacza, że Użytkownik zostaje poinformowany, kto odwiedził jego profil oraz kto klikną zamieszczony przez niego link na ścianie aktywności. Tym samym Użytkownicy AfisPro.com są świadomi, że:

– Wyświetlenie profilu innego użytkownika wiąże się z poinformowaniem obserwowanego użytkownika o tym fakcie.

– Wejście w odnośnik zamieszczony przez innego użytkownika wiąże się z poinformowaniem autora tej treści o tym fakcie.

8. Poinformowanie użytkownika o fakcie odwiedzenia jego profilu oraz wyświetlenia jego aktywności przez innego użytkownika odbywa się za pomocą „powiadomienia”

9. Powiadomienie ma formę krótkiej notatki zawierającej:

– w przypadku wyświetlenia linku – kto wyświetlił aktywność ( wraz z odnośnikiem pozwalającym przenieść się na profil tego Użytkownika), jaka to aktywność ( wraz z odnośnikiem pozwalającym ją wyświetlić) oraz ile czasu upłynęło od tego działania.

– w przypadku wyświetlenia profilu – kto wyświetlił profil ( wraz z odnośnikiem pozwalającym przenieść się na profil tego użytkownika) oraz ile czasu upłynęło od tego działania.

10. Powiadomienie o którym mowa w pkt. 8 oraz 9             widoczne jest w zakładce „powiadomienia” oraz nad „strumieniem aktywności”.

11. Kliknięcie powiadomienia, informującego o tym,      że Użytkownik odwiedził Twój profil lub klikną Twój link, skutkuję przekierowaniem na profil tego użytkownika i doliczeniem Tobie punktów rewanżu.

12. Punkty rewanżu słuszą informowaniu, ile razy odwdzięczyłeś się wyświetleniem profilu użytkownikom, którzy odwiedzili Twój profil, lub kliknęli Twój link.

13. Użytkownicy mają prawo do komentowania treści publikowanych przez innych użytkowników na ścianie aktywności, w sposób nie naruszający zasady korzystania z AfisPro.com

2.3. Wysyłanie Wiadomości

1. Każda zarejestrowana osoba ma możliwość przesyłania wiadomości prywatnej do innego użytkownika za pomocą dostępnego w ramach AfisPro.com komunikatora.

2. Wysyłanie wiadomości prywatnej jest możliwe jedynie do użytkownika, z którym został nawiązany kontakt przez dodanie go do swojej grupy znajomych.

3. Wysyłanie wiadomości powinno odbywać się w sposób nie naruszający zasad obowiązujących na AfisPro.com, powszechnie obowiązującego prawa oraz dobra innych użytkowników.

2.4.Treści zabronione na AfisPro.com

1.  Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

– treści objętych prawami innych Osób bez odpowiedniego upoważnienia;

– Treści posiadających odnośnik do stron mogących czynić zamierzoną szkodę Użytkownikom lub naruszają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

– Treści prowadzących do oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego przetwarzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;

– haseł, kodów dostępu lub innych danych dających możliwość nieuprawnionego dostępu do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

– Zamieszczanie w Serwisie treści do których użytkownik nie posiada praw, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc lub określonych przez ogół społeczeństwa jako niemoralne.

– Treści Pornograficznych;

– Rozsyłania spamu;

– Wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding), stalking;

– Nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.

– Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe, wzywania do nienawiści o jakimkolwiek podłożu.

2.5. Profilaktyka działań Zabronionych

1. Każdy użytkownik ma prawo dbać o porządek i bezpieczeństwo AfisPro.com

2. Każdy ma prawo zgłosić treść oraz użytkownika, który narusza zasady na jakich funkcjonuje nasza strona

3. Zgłaszanie odbywa się za pomocą wysłania „raportu” do administratora przy pomocy przycisk „Zgłoś”.

4. Przycisk zgłaszania treści naruszających regulamin znajduje się przy każdej aktywności oraz na stronie profilu każdego użytkownika.

2.6. Blokowanie Treści Zgłoszonych.

1. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania, jak i usunięcia treści, które uznamy za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, naruszą opisane w tym dokumencie zasady, przepisy powszechnie obowiązującego lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

2. Po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniu zasad korzystania z tej strony, Administrator podejmuję decyzję czy dana treść zostanie usunięta.

3. Jeżeli ta sama treść zostanie zgłoszona przez odpowiednią grupę różnych Użytkowników, wówczas zostaje ona automatycznie zablokowana i przestaje być widoczna do czasu wyjaśnienia sprawy.

4. O całkowitym usunięciu lub przywróceniu treści decyduje Administrator.

2.7. Zablokowanie lub Usunięcie Konta.

1. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności takiego, którego działania uznamy za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, naruszają opisane w tym dokumencie zasady, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.

2. Zablokowanie konta wiąże się z brakiem możliwości dostępu do tego konta, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi lub zablokowaniem możliwości publikowania w ramach AfisPro.com

3. Zablokowanie oraz usunięcia Konta Użytkownika, może nastąpić jeżeli zostanie złamany którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika doszło ze względu na otrzymane wiarygodnego zgłoszenia.

4. Jeżeli Użytkownik zostanie zgłoszony przez odpowiednią grupę różnych Użytkowników, wówczas dostęp do tego konta zostaje automatycznie zawieszony do czasu wyjaśnienia sprawy

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.

6. O całkowitym usunięciu lub przywróceniu konta decyduje Administrator.

7. Każdy użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto profilowe założone w ramach Naszej strony.

8. Użytkownik, który usuwa swoje konto, jest świadomy bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.

9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika po usunięciu konta tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji tych danych lub należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika w celu należytego rozliczenia usług w ramach Portalu, jeżeli taka usługa wystąpiła.

§ 3
Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa lub szkodę wywołaną swoim działaniami w ramach Naszej strony,

2, Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność w szczególności za podanie informacji niezgodnych z prawem, nierzetelnych, nieprawdziwych lub bezprawnych danych (również danych osobowych), ujawnienia tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenia dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

3, Za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników ponoszą odpowiedzialność wyłącznie wysyłający.

4. W przypadku zgłoszenia do AfisPro.com przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem przez Użytkownika danych, w szczególności zdjęć lub wizerunku Osób – odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który tą treść opublikował.

5. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego internetu.

§ 4
Wymagania Techniczne

 1. Korzystanie z naszej strony możliwe przy pomocy urządzeń elektronicznych, umożliwiających połączenie z internetem.

2. Ze względu na uwarunkowania techniczne nie gwarantujemy, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą w do Użytkownika w sposób kompleny oraz pozbawiony błędów.

3. Nie gwarantujemy też, że przeglądanie strony będzie odbywać się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownicy otrzymają dokładnie te informacje które poszukiwali. Może to być spowodowane czynnikami zewnętrznymi, wpływającymi na jakość sygnału internetowego odbieranego przez Użytkowników lub innym czynnikiem nie zależnym od Nas.

4. W czasie dokonywania konserwacji strony, dostęp do wszystkich lub wybranych funkcjonalności może być okresowo wyłączony lub ograniczony.

5. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

6. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania blokującego reklamy może spowodować nieprawidłowe (niepełne) funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

§ 5
Postanowienia Końcowe

1. Prezentowany Regulamin może być w każdej chwili zmieniony przez Administratora. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci jednolitego tekstu na tej stronie https://AfisPro.com/regulamin/, gdzie każdy, nawet nie zarejestrowany użytkownik ma swobodny dostęp.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia działania naszej strony.nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe organy.

3. Użytkownicy mogą kierować wszelkie pytania bądź wątpliwości dotyczące prezentowanego regulaminu lub zasad korzystania z naszej strony za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej oraz pod adresem https://afispro.com/kontakt/.

4. Wraz z prezentowanym regulaminem w ramach Naszej strony obowiązuje polityka prywatności, określająca zasady przetwarzania danych osobowych, politykę plików cookies oraz prawa i obowiązki z niej wynikające, obejmujące zarówno administratora jak i Użytkowników.